Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa 01

Foto Bersama dalam Pernikahan Anita dan Triyono

Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa 02

Temanten Putri Lenggah Ing Sasana Pinajang

Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa 03

Foto Bersama Temanten

Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa 04

Foto Bersama Temanten

Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa 05

Foto Bersama Temanten

Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa 06

Foto Bersama Temanten

Dokumentasi Pernikahan Adat Jawa 07

Foto Bersama Temanten

Wednesday, April 16, 2014

MEDHAR SABDA PASRAH PANAMPI MANTEN

Ngandharake utawa nindakake sesorah pasrah panampi ing pahargyan dhauping temanten Jawa. Sawijining acara kang diarani tanggap wacana. Sajroning pahargyan manten yaiku atur pasrah lan panampi pasrah temanten. Pasrah temanten kakung katindaaken dening kluwarga besan, dene panampi pasrah dening ingkang hamengku gati utawa sing duwe gawe. 

Pasrah panampi iki beda-beda, ana istilah pasrah nyobo lan pasrah njero. Sing diarani pasrah njobo yaiku menawa rombongan besan rawuh lan kandhek ing wiwaraning pawiwahan, diterusake pasrah, kui diarani pasrah njobo.

Ewadene sing diarani pasrah njero yaiku, menawa manten wis rampung didaupake terus dienekake tanggap wacana. Ana ing tlatah Pacitan lan sak tepiswiringe, cara iki kang asring dinggo. Pasrah njero biasane ukarane luwih dawa tinimbang pasrah njobo amarga sing diaturake luwih akeh. biasane uga ana srah-srahan tali asih.Kanggo panampi uga ora akeh bedane karo atur pasrah. Biasane atur panampi digandengake karo pambagya harja wilujeng supaya acarane luwih ringkes. Panampi isine mung jawaban saka pasrah kui mau.

Belajar Panatacara Bukan Sesuatu yang Dianggap Kuna

Meskipun sudah banyak artikel yang memuat tentang panduan panatacara, pamedhar sabda, tata upacara tradsi pernikahan, akan tetapi masih banyak masyarakat pecinta budaya jawa yang mengalami kesulitan dalam memahami isi dan maksudnya. Hal ini tidak saja dirasakan oleh para peminat dari luar jawa, tetapi dirasakan juga  oleh sebagian warga masyarakat jawa, terutama para remaja yang belum banyak tahu tentang bahasa jawa.

Dalam Blog ini saya akan mencoba untuk berbagi sedikit pengetahuan  yang saya miliki, berdasar pengalaman ataupun yang saya peroleh dari beberapa orang guru bahasa dan sastra jawa. Munculnya gagasan pembuatan situs ini mengingat prosesi pernikahan dengan adat jawa paling sering  dilangsungkan, tidak saja di pedesaan namun juga diperkotaan.

Maka dari itu blog ini mudah-mudahan bisa bermanfaat terhadap para pembaca yang baru belajar, ataupun kaum profesional yang ingin mengenang kembali proses belajar yang pernah dilalui. Saya juga sangat berharap jika ada kaum panatacara profesional yang berkenan berbagi ilmu melalui  situs ini.

Sunday, April 13, 2014

Panyandra Temanten Kakung Tumuju Sasana Panggih

Binarung swaraning pradonggo munyo angrangin, ono gondho angambar arum ngabeki jroning sasana pawiwahan, nulyo, kawuryan ono tejo angenguwung mowo probo, gebyar gebyar mowo tejo anelahi, sumambirat pindho soroting baskoro ingkang  mijil ing wayah gagad rahino, kumenyar mowo prabowo kentar kentar winor  gondhowidho, sumirat ambabar tejo moyo, soyo dangu soyo cetho, saya caket saya ngalela, pranyoto puniko candrane tementen kakung, ingkang binayangkare mijil saking wismo palereman, kakanthi manjing sasana pahargyan.

Mubyar mubyar busananing penganten kakung kang wimbo busananing narendro, lamun kadulu saking mandrowo katon agung mrabu hamrabowo, agung tegese kebak ing kaendahan kang sanyoto adi luhung, dene mrabu apindho jejering narendro kang kawiwoho nucwring sajugo, mrabowo tegese sinung kawibawan, kaprabawan adi endah milangoni.

Dampyak dampyak ingkang samyo lumaksono, mbinayangkoro temantene kakung ingkang ngembo busananing narpati. Ingkang samyo nginarebeg pinaragan dening poro kadang sentono, sutresno, sumitro miwah wargo wandowo, ingkang sampun rilo dados bebarisaning pengombyong ingkang kedah tutwuri mbinayangkare.

Tindakiro lengkeh lengkeh anyardulolopo, lambehan kadi merak kasimpir nenggih mblarak sempal, sarirane amraboto nenggih hangringin sungsang,
Sembodo ing driyo, tan mengkoh ing pakewuh, yekto yen tamtomo, sumboho wirotomo prawiro jayeng palugon, tatag, tangguh, tanggon lan tanggung jawab. Milo lamun kacondro kasosro, kadi senopati ing narendro ingkang arso tedak siniwoko.

Kandeg lankahnyo putro temanten kakung ing dwiwaraning pawiwahan, dupi wus tinoto titi tataning gati, sigro jumangkah winang sroyo pametuking sekar cepoko, amurweng kondho dumateng kang sampun kapiji.

Temanten Putri Lenggah Ing Singangsana Adi

Binarung swarane pradangga munya ngarangin, ana ganda arum mangambar ngebaki jroning bale winangun, datan watawis dangu ana teja manther kawuryan. Anenggih punikata tejane Sri atmaja temanten Putri ingkang mijil saking sasana tepas wangi arsa manjing ing sasana pahargyan.

Mabyor-mabyor busananira ingkang hangimba busananira prameswari nata, marma kalamun katempuking Ywang candra pating galebyar pating calarot pindha kartika asilih pernah. Amucang kanginan dennya lumaksana membat madya lumenggang ing warih, lembeyan merah kasimpir riyak hanggajah oling.

Prapteng madyane pawiwahan kagyat kagara wekasan kang apindha sitaresmi nenggih mustikane pawiwahan, dupi anguningani sanggyaning para tamu ingkang sampun lenggah satata pepak sinaraja kaya handhayong-dhayongna pancak sujine bale winangun. Marma kapanduking raos ingkang tumanem jroning kalbu kadi karem karaban ing memanis sinandhing kastuba manik, ingkang satuhu datan kena cinitra ing ukara.

Prapteng unggyan ingkang tinuju, rising atmaja temanten putrid sigra kalenggahaken aneng sasana rinengga, kinapit patah sakembaran ingkang wus samapta ing gati sawega ing dhiri. Ing astanira wus angasta gantal ingkang winastan gondhang kasih, ingkang sampun linambaran mantran-mantran sakti, guna kasantikan, guna kawijayan, guna pangasihan, kayata jaran gyang, semar mesem truna lele lsp.

Dhasar Sri Atmaja Temanten Putri wanudya ayu rupane karengga ing busana. Nalika samana mangagem busana kang endah ing warna. Sinulam benang kencana awangun lunging gadhung rumambat ngrawit. Agegelung malang awangun bokor mengkurep, acecundhuk mentul tinata runtut akrya patut. Asesemek sekar melathi rinonce awangun wulan tumanggal, sinartan tiba dhadha tinumpangaken ing pamidhangan kanan, ngalewer prapteng jaja, ebah-ebah kalamun ginawe lumampah, marma kalamun katiyubing maruta manda ngambar gandanira nganti ndumugi wanjawine pangurakan.

Datan watawis dangu risang atmaja temanten putri wus kalenggahaken aneng kursi rinengga, semuning wardaya sajak kuciwa karana dennya angrantu jejaka tumaruna ingkang minangka gegantilane nala miwah memaniking netra ingkang dereng prapta. Nalika samana ingkang putra temanten putrid wus lenggah kanthi anggana raras, tegese taksih llenggah piyambakan.

Pangudyasmaraning Ndriya ingkang dereng kawijiling sabda, hangrantu praptaning jejaka mudha ingkang taksih cu mondhok ing sasana palereman.